09 05 2022

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای کاروان عثمان


استاد راهنما: دکتر تیمور مالمیر
عنوان: تصحيح انتقادي ديوان مولانا خالد نقشبندي


تاریخ دفاع: 1401/2/22ساعت 12

محل: تالار گوران

جلسه دفاع حضوری است.