30 12 2021

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم زهرا آسیابی

استاد راهنما: دکتر احمد پارسا
 
عنوان: شگردهاي مشروعيت سازي در امثال و مثل نماهاي زبان فارسي و نقش آنها در تحليل گفتمان
تاریخ دفاع: 1400/11/19  ساعت 12
جلسه دفاع حضوری است.