30 12 2021

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما فاروقی

استاد راهنما: دکتر جلیل فتحی
دانشجو: شیما فاروقی
عنوان: استفاده از اينستاگرام جهت ترقي سررشته ي ارتباطي بين فرهنگي در فراگيران زبان انگليسي ايراني
تاریخ دفاع: 1400/11/19  ساعت 12
جلسه دفاع حضوری است.