13 12 2021

دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

نشست آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در ایران (استان کردستان)


نشست آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در ایران (استان کردستان)
زمان: روز سه شنبه 23 آذر ساعت 20 تا 22
با مشارکت:
 حبیب سلیمانی 
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
 جلیل فتحی
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
 مجید ساعدی 
مدرس دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش
 عبدالله شاهی بدرلو 
سرگروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول استان کردستان
 داریوش فیروزپور 
مدیر آموزشگاه زبان سرا
 کیوان محمدی زاد 
دبیر آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه هوپاد
 دبیر نشست: محمد احمدنژاد 
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
 محورهای گفتگو:
- The current state of ELT in both public and private sectors 
- The existing problems of ELT from the perspectives of the esteemed panel members 
- Plausible remedies for the current problems and the responsibilities of each sector
 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
 لطفا با گزینه مهمان وارد شوید.