03 01 2022

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سمیه گلینی


استاد راهنما: دکتر یادگار کریمی و دکتر زانیار نقشبندی

عنوان: جنس دستوري در گونه زباني هورامي(ژاوه روود)


تاریخ دفاع: 1400/11/30  ساعت 20
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir