30 12 2021

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سارا بدخشان

استاد راهنما: دکتر زکریا بزدوده 
دانشجو: سارا بدخشان
عنوان: تصویر اسطوره ایی زن معاصر در رمان ھای اوریکس و کریک و آدمکش کور مارگارت اتوود
تاریخ دفاع: 1400/10/18  ساعت 12
جلسه دفاع حضوری است.