مدیریت امور دانشجویی

عطااله شیرزادی

سرپرست مدیریت امور دانشجویی

تماس

تحصیلات

علاقه مندی های پژوهشی

شماره تماس:    (2233)  ۳۳۶۲۴۰۲۴- 087
پست الکترونیکی: a.shirzadi [at] uok.ac.ir
استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری
  
مدیریت امور دانشجویی یکی از قسمت های مهم معاونت دانشجویی می باشد که عمده فعالیت این مدیریت مربوط به ارایه خدمات رفاهی مانند تغذیه و وام دانشجویان، اسکان دانشجویان در خوابگاه ها، انجام امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویی، نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها و سایر امور مربوطه  می باشد که این فعالیت ها در سه اداره و یک واحد  تحت عناوین زیر انجام می گیرد:
 
 • اداره امور خوابگاه‌ها
 • اداره رفاه دانشجویان
 • اداره امور تغذیه
 • واحد تأسیسات و تعمیرات خوابگاه‌ها

شرح خدمات

 • تهیه وتدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاست ها وخط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی وخوابگاههای دانشجویان
 • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط ناسب بین اساتید ودانشجویان
 • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان وتنظیم ضوابط آن وهمچنین تامین واداره خوابگاهای دانشجویی ومرقبت در مسایل انضباطی آنان.
 • انجام خدمات مربوطط به ارایه کمک های مالی ووام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت وهماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها وگروه های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس وخوابگاههای دانشجویی از لحاظ کمی وکیفی، تغذیه وبهداشت محیط
 • برنامه ریزی جت بکار گیری دانشجوبان در امور مختلف
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان وسالم سازی جسم وروح آنها
 • انعکاس نظرات وپیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول
 • بررسی نیازهای پرسنل،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه وانعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه ویا سایر مراجع
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

مسئول دفتر

فردین فتحیان

مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

کارشناس حسابداری مالی
شماره تماس:    (2233)  ۳۳۶۲۴۰۲۴- 087
پست الکترونیکی: 

شرح خدمات مسئول دفتر

 • هماهنگی و تعیین زمان دیدار ارباب رجوع با مدیردانشجویی
 • دریافت.بررسی وپیگیری در خواستهای مراجعان جهت ارائه به مدیر
 • بررسی آمار ماهیانه مربوط به پیمانکاران سلف سرویس
 • پیگیری انواع درخواستهای واحدهای زیرمجوعه امور دانشجویی
 • تایپ.توزیع وبایگانی نامه های اداری وارده و صادره دفتر امور دانشجویی
 • پاسخگویی حضوری وتلفنی به مراجعات
 • جمع آوری کلیه قبض های مصرفی ( آب ، برق و گاز ) خوابگاه ها و ارسال به دفتر معاونت دانشجویی جهت پرداخت
 • درخواست صبحانه دانشجوی و تنظیم اطلاعیه توزیع و ارسال فیش های واریزی به دفتر معاونت دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی

سامانه‌های دانشجویی