دبیرخانه و اتاق‌های فرهنگی

فرح دیوانی

مسئول دبیرخانه

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شماره تماس:  (2294) ۳۳۶۶۲۶۱۸-۰۸۷
پست الکترونیکی: 

اهداف و شرح وظایف

  • انجام امور مربوط به دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • انجام امور مربوط به بایگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت  فرهنگی و اجتماعی