22 05 2022

برگزاری نشست تخصصی کردستان از نگاه دوربین جمشید فرجوند فردا

نقد و بررسی کتاب "شەبەنگی کوردستان"

با حضور: استاد جمشید فرجوند فردا 

سخنرانان: دکتر خسرو سینا، دکتر مسعود بینندە، آقای فرهاد مطاعی

زمان: چهارشبنه 4 خرداد 1401 ساعت: 17 تا 19

مکان: آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان

شرکت برای عموم آزاد است.