06 05 2022

برنامه زمانبندی جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی

برنامه افتتاحیه از ساعت 11 روز شنبه 17 اردیبهشت 1401 در اتاق مجازی زیر برگزار می گردد:

meet.uok.ac.ir/ch/festival