26 04 2022

انتخاب دانشگاه کردستان توسط مرکز مطالعات همکاری‌های بین‌المللی به عنوان دانشگاه برتر

با توجه به تلاش های صورت گرفته دانشگاه کردستان در تعاملات بین المللی و بر اساس شاخص‌های موجود، در ارزیابی‌های صورت گرفته توسط مرکز مطالعات همکاری‌های علمی بین‌المللی در سال 1399-1398، به عنوان دانشگاه برتر تعیین شده است.