11 03 2023

دكتر سردار محمدی دانشيار گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی موفق به اخذ مدرک مربيگری بين‌المللی ژيمناستيک(بدنسازی در ژيمناستيک) شد.

اخذ مدرک مربيگری بين‌المللی ژيمناستيک توسط هیئت علمی دانشگاه کردستان

دكتر سردار محمدی دانشيار گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی موفق به اخذ مدرک مربيگری بين‌المللی ژيمناستيک(بدنسازی در ژيمناستيک) در كشور چين توسط انجمن GSCA شد. همچنين توسط آقای دكتر بشيريان رياست محترم فدراسيون ملي ورزش‌های دانشگاهی به عنوان رئيس انجمن ژيمناستيک فدراسيون ملی ورزش‌های دانشگاهی برای مدت دو سال و از طرف آقای عابد حقدادی نيز به عنوان مسئول كميته داوران ايروبيک ژيمناستيک فدراسيون ژيمناستيک منصوب شد.

لازم به ذكر است آقای دكتر سردار محمدی داور بين‌المللي ايروبيک ژيمناستيک(دارنده كتگوری‌های 13، 14 و 15 بين المللی) داوری در مسابقات جهانی بلغارستان، آسيايی ويتنام و جام بين‌المللی كلرمونت فرانسه و ... را در پرونده دارد.

دانشگاه كردستان و خصوصا دانشكده علوم انسانی و اجتماعی كسب اين مقام‌های ارزشمند را به جناب آقاي دكتر سردار محمدی صميمانه تبريک عرض می‌كند.