دسترسی سریع

همکاران حوزه دانشجویی

اسحاق آئینی -
- -
نگین اردلان کارشناس مسئول اداره ورزش خواهران
- 087-33666801 (2361)
جهان باباخانی حسابدار حوزه معاونت دانشجویی
- -
امید حمیدی کارشناس مرکز مشاوره
- -
شیدا سلامی مسئول دفتر معاون دانشجویی
- 087-33624002 (2281)
ابراهیم سلیمانی مدیر دانشجویی
- -
ایوب سلیمی رییس اداره خدمات و امور عمومی معاونت دانشجویی
- -
فریبا شریعتی رئیس اداره رفاه دانشجویی
- (087)33660063
حمید شکرنژاد کارشناس اداره ورزش برادران
hamid20745 [at] gmail.com 087-33666801 (2484)
محمدسعید فیضی کمک دندانپزشک
- -
...21