دسترسی سریع

همکاران حوزه دانشجویی

اسحاق آئینی -
- -
نگین اردلان کارشناس مسئول اداره ورزش خواهران
- 087-33666801 (2361)
جهان باباخانی کارشناس تسویه صندوق رفاه
- -
نعمت اله بذرافشان کارشناس ناظر اداره تغذیه
- 33660786 (2533)
امید حمیدی کارشناس مرکز مشاوره
- -
شهلا دهقان کارشناس وام صندوق رفاه
- -
شیدا سلامی مسئول دفتر معاون دانشجویی
- 087-33624002 (2281)
ابراهیم سلیمانی مدیر امور دانشجویی
e.soleimani [at] uok.ac.ir 087-33624024 (داخلی 2233)
ایوب سلیمی رییس اداره خدمات و امور عمومی معاونت دانشجویی
- -
فریبا شریعتی رئیس اداره رفاه دانشجویی
- (087)33660063
...21