دسترسی سریع

برنامه اساتید و کارکنان

زمانبندی اداره تربیت بدنی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه
زمانبندی اداره تربیت بدنی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه  در نیمسال اول 97-98 به شرح زیر است: 
ایام هفته 07:30-08:30 14:00-15:30 16:00-17:30 17:30-19:30
سالن 2 سالن 1 سالن 1 سالن 1 سالن 2 سالن 3
شنبه آیروبیک (خانم)     بدنسازی (وسایل مکانیکی و هوازی) تنیس روی میز (آقا) فوتسال (آقا)والیبال (آقا)
یکشنبه   بدنسازی(خانم) وسایل مکانیکی بدنسازی (خانم) وسایل هوازی آیروبیک و بدنسازی (خانم)  
دوشنبه       بدنسازی(وسایل مکانیکی و هوازی) تنیس روی میز(آقا) فوتسال (آقا) والیبال (آقا)
سه شنبه   بدنسازی(خانم) بدنسازی (خانم) وسایل هوازی آیروبیک و بدنسازی (خانم)  
چهارشنبه آیروبیک (خانم)    
بدنسازی(وسایل مکانیکی و هوازی) تنیس روی میز(آقا)
بدنسازی کارکنان 17:00-19:00 و بدنسازی اساتید 19:00 - 20:00 
فوتسال (آقا) والیبال (آقا)
برنامه زمانی استخر خانم‌ها
زمانبندی فوق برنامه استخر اساتید و کارکنان خانم در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 به شرح زیر است:
ایام هفته ساعت
08:30-10:00 17:00-18:30
یکشنبه -اساتید و کارکنان 
سه شنبه - اساتید و کارکنان 
پنج شنبه اساتید و کارکنان 
برنامه زمانی استخر آقایان
زمانبندی فوق برنامه استخر اساتید و کارکنان آقایان در نیمسال دوم تحصیلی 97-98 به شرح زیر است:
ایام هفته ساعت
17:30-19:00 19:30-21:00
شنبهکارکنان  اساتید 
دوشنبهاساتید کارکنان
چهارشنبه کارکنان  اساتید 
برنامه زمانی بدنسازی آقایان
روزهای زوج بدنسازی ساعت
17:30-19:00 19:00-20:30
کارکنان اساتید