دسترسی سریع

مدیریت امور دانشجویی

ابراهیم سلیمانی
ابراهیم سلیمانی مدیر امور دانشجویی
e.soleimani [at] uok.ac.ir 087-33624024 (داخلی 2233)
-

مدیریت امور دانشجویی یکی از قسمت های مهم معاونت دانشجویی می باشد که عمده فعالیت این مدیریت مربوط به ارایه خدمات رفاهی مانند تغذیه و وام دانشجویان، اسکان دانشجویان در خوابگاه ها، انجام امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویی، نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها و سایر امور مربوطه  می باشد که این فعالیت ها در سه اداره و یک واحد  تحت عناوین زیر انجام می گیرد:

 

شرح خدمات

 • تهیه وتدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاست ها وخط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی وخوابگاههای دانشجویان
 • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط ناسب بین اساتید ودانشجویان
 • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان وتنظیم ضوابط آن وهمچنین تامین واداره خوابگاهای دانشجویی ومرقبت در مسایل انضباطی آنان.
 • انجام خدمات مربوطط به ارایه کمک های مالی ووام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت وهماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها وگروه های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس وخوابگاههای دانشجویی از لحاظ کمی وکیفی، تغذیه وبهداشت محیط
 • برنامه ریزی جت بکار گیری دانشجوبان در امور مختلف
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان وسالم سازی جسم وروح آنها
 • انعکاس نظرات وپیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول
 • بررسی نیازهای پرسنل،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه وانعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه ویا سایر مراجع
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

مسئول دفتر
فردین فتحیان مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی
- 087-33624024 (داخلی 2233)
شرح خدمات مسئول دفتر
 • هماهنگی و تعیین زمان دیدار ارباب رجوع با مدیردانشجویی
 • دریافت.بررسی وپیگیری در خواستهای مراجعان جهت ارائه به مدیر
 • بررسی آمار ماهیانه مربوط به پیمانکاران سلف سرویس
 • پیگیری انواع درخواستهای واحدهای زیرمجوعه امور دانشجویی
 • تایپ.توزیع وبایگانی نامه های اداری وارده و صادره دفتر امور دانشجویی
 • پاسخگویی حضوری وتلفنی به مراجعات
 • جمع آوری کلیه قبض های مصرفی ( آب ، برق و گاز ) خوابگاه ها و ارسال به دفتر معاونت دانشجویی جهت پرداخت
 • درخواست صبحانه دانشجوی و تنظیم اطلاعیه توزیع و ارسال فیش های واریزی به دفتر معاونت دانشجویی