دسترسی سریع

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت پژوهشی / فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
راهنما
راهنمای تکمیل صفحه شخصی
راهنمای تصویری نحوه درخواست حق التشویق مقالات چاپ شده برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان ایشان
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با گرانت
دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان (1396)
صورتجلسه تسویه گرانت (قبل از 94) به همراه چک لیست
صورتجلسه تسویه گرانت (94 و بعد) به همراه چک لیست
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
آئین‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
اصلاحیه آیین‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
دستورالعمل استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی
دستورالعمل استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی و نحوه پرداخت هزینه‌ها
فرم پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم الف)
فرم برنامه تحقیق دوره فرصت مطالعاتی (فرم ب)
فرم گزارش نهایی دوره تحقیق فرصت مطالعاتی خارج از کشور (فرم ج)
فرم تسویه هزینه‌های فرصت مطالعاتی (فرم د)
ماده 70 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فرصت مطالعاتی
فرآیند استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی
فرآیند تمدید مأموریت فرصت مطالعاتی
فرآیند مراجعت از مأموریت فرصت مطالعاتی
فرآیند مأموریت پژوهشی
مراجعت از مأموریت پژوهشی
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها
آیین نامه برگزاری همایشهای علمی در دانشگاه کردستان
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در کارگاه بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در همایش بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور
فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در کارگاه بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور
فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در همایش بین‌المللی خارج از کشور
فرم تسویه هزینه‌های شرکت در کنفرانس‌های خارجی
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌ها و کارگاه‌ها
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان در همایش‌ها و کارگاه‌های علمی معتبر
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی
دستورالعمل اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه کردستان
مراحل پذیرش طرح‌های استانی کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان
ساختار گزارش نهایی طرح پژوهشی (جدید)
پروپوزال طرح‌های داخلی
فایل نمونه گزارش نهایی طرح پژوهشی (جدید)
استایل EndNote برای رفرنس‌نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی
آیین‌نامه‌های اعضای هیات علمی
شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 1395
آیین‌نامه پایه پژوهشی تشویقی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
دستورالعمل پایه تشویقی پژوهشی جدید
فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی
آیین‌نامه‌های دانشجویان
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری
شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش‌ محور
دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی دانشجویی در دانشگاه کردستان
آیین‌نامه‌های کتاب‌ها
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
آئین‌نامه نشر کتاب دانشگاه کردستان
لیست مجلات
لیست مجلات JCR به همراه Impact Factor و MIF در سال 2016
لیست مجلات Web of Science
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - مرداد ماه 1395
لیست مجلات Scopus
فهرست نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی - آذرماه 1395
Journal Categories
سایر فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
کاربرگ تقاضای استفاده از مزایای اعتبار بند الف ماده 102
دستور العمل اجرایی بند الف ماده 102
آیین‌نامه‌های پسادکتری و طرح‌های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسادکتری در دانشگاه کردستان
دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتری صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
فرم‌های پروپوزال و داوری طرح‌ها و دوره‌های پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران
پایگاه‌های معتبر جهت سنجش اعتبار مجلات
راهنماهای حضور در شبکه‌های اجتماعی علمی
راهنمای ثبت نام و استفاده از Google Scholar