دسترسی سریع
 • تشکیل کمیته‌های همکاری علمی - پژوهشی با سازمان‌های مختلف
 • انجام امور مربوطه به همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با بخش‌های مختلف جامعه
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح‌های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط با بخش‌های مختلف جامعه
 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درخصوص کارآموزی دانشجویان
 • سیاست‌گذاری و تشویق اعضای هیئت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره‌های میان - رشته‌ای کاربردی
 • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوطه به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه‌های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 • ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی
 • توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌محور
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 • همکاری با سازمانها و شرکتها در جهت انجام آزمایش‌های صنعتی - تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • ترتیب بازدید مسئولین بخشهای مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق