دسترسی سریع

گلازنی-میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «گلازنی» به عنوان میراث فرهنگی ناملموس
با تلاش و پیگیری آقای دکتر هدایت غضنفری از اعضای مرکز پژوهش، گلازنی به عنوان مجموعه ای از فعالیتها، روابط و فنون مدیریت سنتی جنگل به صورت رسمی و تحت عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید. گلازنی یک روش جنگلداری سنتی است که توسط ساکنین جنگلهای بلوط زاگرس شمالی برای بهره برداری از چوب و علوفه درختی با پیشینه ای چند صد ساله انجام می شود. گلازنی مبتنی بر دانش بومی گذشتگان و نیاکان ماست و اگرچه در ظاهر ممکن است کاری ساده باشد اما در عمل راه و روش ویژه ای داشته و یک سیستم تنظیم جنگل است که برای قرنهای متمادی پایداری جنگلهای بلوط و بز مرخز را حفظ کرده است.
گلازنی