دسترسی سریع

اعضای کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

عکس نام و نام خانوادگی سمت
کیومرث کرمی
معاون پژوهشی دانشگاه
مهرداد خامفروش
مدیر پژوهشی دانشگاه
محمود شهرخی دبیر کمیته HSE دانشگاه و نماینده دانشکده مهندسی
آرزو احمدپور نماینده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سعدی صمدی نماینده دانشکده علوم پایه
امجد فرزین پور نماینده دانشکده کشاورزی
فرشید قربانی نماینده دانشکده منابع طبیعی
حامد امانی
نماینده دانشکده هنر و معماری
مسعود دهقان نماینده دانشکده زبان و ادبیات
شعیب محمودی کارشناس کمیته