دسترسی سریع

دبیرخانه و اتاق‌های فرهنگی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت فرهنگی و اجتماعی / دبیرخانه و اتاق‌های فرهنگی
فرح دیوانی
فرح دیوانی مسئول دبیرخانه
- 087-33662618 (2294)
-
وظایف
  • انجام امور مربوط به دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • انجام امور مربوط به بایگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی