دسترسی سریع

انجمن‌های علمی و نظارت و ارزیابی فرهنگی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت فرهنگی و اجتماعی / انجمن‌های علمی و نظارت و ارزیابی فرهنگی
لیلا نامجو
لیلا نامجو اداره فعالیتهای علمی دانشجویی
l.namjoo@uok.ac.ir 087-33662620 (2341)
ساختمان معاونت فرهنگی، اتاق 2341
وظایف و اختیارات
 • برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی.
 • پیگیری صدور احکام مربوط به اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی.
 • پیگیری صدور احکام مربوط به اعضای کمیته حمایت از انجمن‌های علمی و اساتید مشاور انجمن‌های علمی
 • برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات.
 • برگزاری انتخابات اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی
 • برگزاری کمیته حمایت و نظارت بر بر انجمن‌های علمی
 • انجام امور مربوط به انجمن‌های علمی
 • انجام امور مربوط به نشریات دانشجویی
 • انجام امور مربوط به درگاه نظارت و ارزیابی فرهنگی
 • انجام امور مربوط به جشنواره حرکت
 • انجام امور مربوط به برگزاری همایش‌های انجمن‌های علمی
اسامی انجمن‌های علمی
ردیف نام دانشکده نام انجمن
1 فنی و مهندسی ACM
2 فنی و مهندسی کامپیوتر
3 فنی و مهندسی IT
4 فنی و مهندسی مکانیک
5 فنی و مهندسی IEEE
6 فنی و مهندسی برق
7 فنی و مهندسی بتنهای خاص
8 فنی و مهندسی مهندسی شیمی
9 فنی و مهندسی بین‌رشته‌ایی EMS
10 فنی و مهندسی معدن
11 فنی و مهندسی عمران
12 فنی و مهندسی صنایع
13 فنی و مهندسی رباتیک
14 کشاورزی علوم باغبانی
15 کشاورزی علوم دامی
16 کشاورزی گیاه پزشکی
17 کشاورزی زراعت
18 کشاورزی اقتصاد کشاورزی
19 کشاورزی مکانیک ماشین الات
20 کشاورزی خاک
21 کشاورزی اصلاح نباتات
22 کشاورزی آب
23 منابع طبیعی آب‌وهواشناسی
24 منابع طبیعی محیط زیست
25 منابع طبیعی شیلات
26 منابع طبیعی ژئومورفولوژی
27 منابع طبیعی جنگلداری
28 منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
29 هنر و معماری شهرسازی
30 هنر و معماری معماری
31 علوم پایه فیزیک
32 علوم پایه بیوتکنولوژی
33 علوم پایه آمار
34 علوم پایه علوم زمین
35 علوم پایه بین‌رشته‌ای علوم CSIS
36 علوم پایه ریاضی
37 علوم پایه شیمی
38 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی
39 ادبیات و علوم انسانی فقه و حقوق شافعی
40 ادبیات و علوم انسانی حقوق
41 ادبیات و علوم انسانی ادبیات و زبان انگلیسی
42 ادبیات و علوم انسانی مدیریت بازرگانی
43 ادبیات و علوم انسانی مشاور خانواده
44 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی بالینی
45 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی
46 ادبیات و علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
47 ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی
48 ادبیات و علوم انسانی حسابداری
49 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی