دسترسی سریع
سیستم مکاتبات اداری به منظور مکانیزه نمودن مکاتبات در واحدهای مختلف دانشگاه راه‌اندازی شده است. این سیستم مراحل مختلف گردش نامه از جمله نامه‌های ارسالی و دریافتی و کار با کارتابل‌های مختلف را انجام می‌دهد.
هدف از پیاده‌سازی این سیستم، یکپارچه‌سازی علمیات گردش نامه در دانشگاه، حذف کاغذ، امکان کنترل گردش نامه و بررسی موقعیت نامه در هر زمان، امکان پیگیری نامه‌های ارجاع داده شده و یافتن نقاط گلوگاه گردش نامه که موجب توقف احتمالی نامه شده است، بایگانی الکترونیکی، بهره‌گیری از امضاء دیجیتالی، کارتابل الکترونیکی می‌باشد.
س‌ل
راهنمای سیستم اتوماسیون اداری
راهنمای ویژه کارشناسان و مدیران
راهنمای ویژه کارمندان دبیرخانه
راهنمای ویژه کاربران عادی
راهنمای تنظیمات اتوماسیون اداری
نرم‌افزارهای مفید