دسترسی سریع

کانون دانش آموختگان

امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir
دانشکده کشاورزی- اتاق 267 087-33662458