دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ کتاب در مورد روند تاریخی شکل گیری و توسعه شهر سنندج به زبان انگلیسی توسط دکتر هوشمند علیزاده
دوشنبه، 17 آبان 1400
چاپ کتاب در مورد روند تاریخی شکل گیری و توسعه شهر سنندج به زبان انگلیسی توسط دکتر هوشمند علیزاده
کتاب Building a traditional Kurdish city با بازسازی روند تاریخی شکل گیری و توسعه شهر سنندج تا اوایل ظهور پدیده مدرنیزاسیون در ایران، خلاء موجود در دانش شهرهای خاورمیانه مرتبط با شهرهای کُردنشین را مورد توجه قرار داده است.
کتاب  Building a traditional Kurdish city  با بازسازی روند تاریخی شکل گیری و توسعه شهر سنندج تا اوایل ظهور پدیده مدرنیزاسیون در ایران، خلاء موجود در دانش شهرهای خاورمیانه مرتبط با شهرهای کُردنشین را مورد توجه قرار داده است. کتاب ماهیت سکونتگاههای کُردنشین و تعامل مابین نیروهای اجتماعی و مکانی که روندها و الگوهای شکل گیری و توسعه شهررا با گذشت زمان تحت تاثیر قرار داده، مورد بحث قرار می دهد. آن جنبه های متمایز سکونت گاههای کُردنشین از نظر ارتباط برونگرایی با چشم اندازهای طبیعی و تعامل سیال مابین قلمروهای خصوصی و عمومی در تجربه زنان را مشخص می کند و زمینه ای را برای مطالعات بیشتر در مورد سایر شهرهای کُردنشین منطقه فراهم می کند. با توجه به محتوی، کتاب می تواند منبع خوبی برای دانشجویان و محققان مطالعات شهری، معماری، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی و کردستان شناسی باشد.
 همچنین کتاب مذکور توسط اساتیدی برجسته ای از دانشگاه های کاردیف و نیوکاسل انگلستان و هاروارد امریکا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
انتشارات: Palgrave Macmillan ، لندن، 2021
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار