دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار: نقش دانشگاه در توسعه شهر
سه‌شنبه، 20 مهر 1400
وبینار: نقش دانشگاه در توسعه شهر
گروە پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعە پژوهشکدە کردستان شناسی دانشگاە کردستان برگزار می کند.

سخنرانان: دکتر نعمت اللە عزیزی
دکتر هوشمند علیزادە

دبیر نشست: دکتر پرویز کفچە

تاریخ برگزاری: چهارشنبە 21مهر
ساعت 10 تا 12

علاقمندان می توانند از طریق سامانە زیر بە صورت مجازی در نشست حضور پیدا کنند.

https://meet.uok.ac.ir/ch/ksi

 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار