دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای حسیب شوکت امین
دوشنبه، 23 فروردین 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای حسیب شوکت امین
تحلیل تطبیقی زمان روائی در رمان‌های طوبی و معنای شب و حصار و سگ‌های پدرم
 
استاد راهنما: آقای دکتر مالمیر
 دانشجو: حسیب شوکت امین
عنوان: تحلیل تطبیقی زمان روائی در رمان‌های طوبی و معنای شب و حصار و سگ‌های پدرم 
تاریخ دفاع:  1400/1/23  ساعت 12
 
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir 
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار