دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شهرسازی- دکتر کیورمث حبیبی
شنبه، 14 فروردین 1400
چاپ کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شهرسازی- دکتر کیورمث حبیبی
چاپ کتاب
کتاب تالیفی (مشترک) با عنوان «شهرسازی در مدار پیاده راهوری» با مشارکت آقای دکتر کیومرث حبیبی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت چاپ و منتشر شد. 
 
پورتال اخبار