دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد عدنان محمد نوری ساره
دوشنبه، 25 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد عدنان محمد نوری ساره
المکان فی روایة "خاتم" لرجاء عالم

استاد راهنما: دکتر رسول نژاد
دانشجو: عدنان محمد نوری ساره
عنوان:  المکان فی روایة "خاتم" لرجاء عالم
تاریخ دفاع: 1399/12/26  ساعت 12

لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir 
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار