دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم نیاز تیشه گران
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم نیاز تیشه گران
-
استاد راهنما: دکتر کریمی
دانشجو: نیاز تیشه گران
 تاریخ دفاع: 1399/12/11 ساعت 12
لینک شرکت در دفاع: http://vclass.uok.ac.ir 
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار