دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای کامران علی رسول
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای کامران علی رسول
التطورالدلالى للمفردات العربیة المستعملة فی دیوان حافظ الشیرازى ثلاثین غزلا نموزجا
استاد راهنما: دکتر رسول نژاد
دانشجو: کامران علی رسول
عنوان: التطورالدلالى للمفردات العربیة المستعملة فی دیوان حافظ الشیرازى ثلاثین غزلا نموزجا
تاریخ دفاع: 1399/12/11  ساعت 17
لینک شرکت در دفاع:  http://vclass.uok.ac.ir 
 
برچسب‌ها:

مقطع کارشناسی ارشد

 
پورتال اخبار