دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دفاع خانم سارا مومنی- گروه معماری
شنبه، 9 اسفند 1399
دفاع خانم سارا مومنی- گروه معماری
دفاع
لینک شرکت در جلسه بصورت مهمان
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
پورتال اخبار