دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع- خانم سمیه لطفی
شنبه، 9 اسفند 1399
جلسه دفاع- خانم سمیه لطفی
جلسه دفاع
لینک شرکت در جلسه بصورت مهمان
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار