دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع - آقای جواد بابایی- گروه معماری
شنبه، 9 اسفند 1399
جلسه دفاع - آقای جواد بابایی- گروه معماری
جلسه دفاع
لینک شرکت در جلسه بصورت مهمان
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
پورتال اخبار