دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع خانم شکیلا خالص رو
یکشنبه، 3 اسفند 1399
جلسه دفاع خانم شکیلا خالص رو
جلسه دفاع گروه شهرسازی
لینک شرکت در جلسه
 
پورتال اخبار