دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع آقای محمد قانع زاده
شنبه، 2 اسفند 1399
جلسه دفاع آقای محمد قانع زاده
جلسه دفاع گروه شهرسازی
لینک شرکت در جلسه 
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
پورتال اخبار