دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع - آقای میلاد زند سلیمی
شنبه، 2 اسفند 1399
جلسه دفاع - آقای میلاد زند سلیمی
جلسخ دفاع گروه شهرسازی
لینک شرکت در جلسه
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
پورتال اخبار