دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع -گروه معماری- خانم سپیده عمورضایی
شنبه، 18 بهمن 1399
جلسه دفاع -گروه معماری- خانم سپیده عمورضایی
جلسه دفاع
زمان: 19 بهمن 1399 - ساعت18
 لینک شرکت در جلسه
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
پورتال اخبار