دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاعیه ارشد معماری
یکشنبه، 12 بهمن 1399
جلسه دفاعیه ارشد معماری
جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد - فرشاد مرادی
لینک شرکت در جلسه دفاع
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار