دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری
یکشنبه، 5 بهمن 1399
سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری
اسکان رسمی/ غیر رسمی یک بازخوانی ریشه گرایانه
اسکان رسمی/ غیر رسمی یک بازخوانی ریشه گرایانه
:small_orange_diamond:نشست دوم:
چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399
ساعت 19 الی 21
:small_orange_diamond:راهبر نشست: مظفر صرافی
استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
:small_orange_diamond:سخنران: سارا احمدی
دانش آموخته دکتری دانشگاه هنر تهران
( _مفهوم سکونت در سکونتگاه های غیر رسمی_ )
:small_orange_diamond: سخنران: بهمن احمدی
دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
( _امنیت سکونت در اسکان غیر رسمی_ )
  
جهت شرکت در وبینار از طریق لینک زیر و گزینه میهمان وارد شوید
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار