دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع- گروه معماری
شنبه، 13 دی 1399
جلسه دفاع- گروه معماری
جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد خسرو مقبلی
تاریخ : 22 دی ماه ساعت 12:30
 لینک شرکت در جلسه
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
پورتال اخبار