دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع - گروه معماری
شنبه، 13 دی 1399
جلسه دفاع - گروه معماری
جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد معماری -خانم نگین حسینی
تاریخ : 20 دی ماه ساعت 12:30
لینک شرکت در جلسه 
https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
 
پورتال اخبار