دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع -گروه شهرسازی
پنجشنبه، 11 دی 1399
جلسه دفاع -گروه شهرسازی
جلسه دفاع - دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مختار میرکی
تاریخ: 13 دی ماه ساعت 11:30
لینک شرکت در جلسه

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2
 
پورتال اخبار