دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - زهرا کرمی - تاریخ: 1399/02/18
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - زهرا کرمی - تاریخ: 1399/02/18
تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی بر برخی فرآیندهای بیولوژیکی چرخه کربن در خاک
نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا کرمی
 
استاد راهنما: دکتر زاهد شریفی
 
عنوان پایان نامه: تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی بر برخی فرآیندهای بیولوژیکی چرخه کربن در خاک
 
زمان ارائه: 1399/02/18 ساعت: 19-17 
 
مکان ارئه: سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان به آدرس لینک: http://vc5.uok.ac.ir/r8f2lxu2glq
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار