دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ثبت اختراع توسط جناب آقای دکتر مراحم آشنگرف هیات علمی گروه علوم زیستی
چهارشنبه، 23 بهمن 1398
ثبت اختراع توسط جناب آقای دکتر مراحم آشنگرف هیات علمی گروه علوم زیستی
ثبت اختراع توسط جناب آقای دکتر مراحم آشنگرف هیات علمی گروه علوم زیستی

جناب آقای دکتر مراحم آشنگرف دانشیار میکروبیولوژی صنعتی گروه علوم زیستی دانشکده علوم پایه (مالک اختراع) و دانشجوی ایشان آقای عرفان محمدی موفق به ثبت اختراع " سنتز سریع و برون سلولی کوانتوم دات سولفید کادمیوم توسط سویه باکتری Pseudomonas chlororaphis CHR05 ، با شماره اظهارنامه اختراع: 139850140003002419 و شماره ثبت اختراع: 100238 مورخ: 98/11/14در اداره ثبت اختراع (مرکز مالکیت معنوی و نوآوری- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مالکیت صنعتی شدند.

برای ایشان آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت در همه امور زندگی را داریم.

چکیده اختراع

نانوذرات سولفید کادمیوم به دلیل ویژگی­های خاص فوتوالکتریکی کاربردهای فراوانی در ساخت سلول­های خورشیدی حساس به رنگ، دیودهای انتشارگر نوری و ساخت نانوبیوسنسورها دارند. با توجه به سازگار نبودن روش‌های متنوع فیزیکی و شیمیایی با محیط زیست، توسعه روش‌های زیستی تولید نانوذرات، به‌عنوان روشی سازگار با محیط زیست و ارزان، مطرح است. در این مطالعه برای نخستین بار سنتز برون سلولی کوانتوم دات سولفید کادمیوم در دامنه پراکنش محدود و همگن در سویه باکتری آب زی Pseudomonas chlororaphis CHR05 گزارش شده است. بنابراین نتایج این پژوهش می تواند در راستای معرفی سویه¬ میکروبی جدید به مراکز پژوهشی بمنظور انجام تحقیقات بیشتر با هدف بهره برداری تجاری از نانوذرات سنتز شده، مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، سنتز نانوکوانتوم دات سولفید کادمیوم با استفاده از استراتژی عصاره فاقد سلول تحت شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سویه‌ی مذکور می­تواند با شرایط بهینه غلظت 5/2 میلی­مولار یون کادمیوم، pH بهینه‌ی 7، دمای بهینه 30 درجه‌ی سانتی‌گراد، دور شیکر rpm 150 و پس از 8 ساعت گرمخانه گذاری نانوکوانتوم دات کروی با میانگین اندازه‌ی کوچک 5/3 تا 5/4 نانومتر تولید کند.

 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار