دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع دکتری آقای صابر ارمغانی
دوشنبه، 14 بهمن 1398
جلسه دفاع دکتری آقای صابر ارمغانی
عنوان: ارزیابی آسیب پذیری و تحلیل دینامیک رخداد خرابی آبشاری در شبکه های قدرت الکتریکی
استاد راهنما: دکتر علی حسامی نقشبندی
استاد مشاور: دکتر سید محمد شهرتاش 
دانشجو: صابر ارمغانی
عنوان: ارزیابی آسیب پذیری و تحلیل دینامیک رخداد خرابی آبشاری در شبکه های قدرت الکتریکی
تاریخ: 1398/11/29 ساعت 10:30 
محل: سالن جلسات دانشکده مهندسی- دپارتمان 1 
 
پورتال اخبار