دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مرکز پژوهش زاگرس شمالی و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
چهارشنبه، 18 دی 1398
جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مرکز پژوهش زاگرس شمالی و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
دومین جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان روز دوشنبه مورخ 16 دی 98 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای کمیته مشترک دانشکده و اداره کل برگزار شد، برنامه درس مهارت‌ورزی (کارآموزی) دانشجویان دانشکده منابع طبیعی بررسی شد. نحوه تعامل طرفین، سرفصلها و کیفیت و کمیت برنامه‌ها به منظور توانمندسازی دانشجویان و آشنایی آنها با بستر اداری و پروژه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت. در پایان دستور کار نخست، تمام اعضا بر اهمیت و ضرورت درس مهارت‌ورزی تاکید کرده و در مورد چگونگی همکاری، هماهنگی و تعامل در این موضوع توافق نمودند. 
در ادامه جلسه موضوع پروژه‌‌های جنگلکاری و احیای جنگلها مطرح شد و پس از طرح مساله، مقرر شد با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع در جلسه آتی در دستور کار قرار گیرد.
تفاهمنامه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقای ارتباط‌ها و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود بین دانشگاه کردستان و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان منعقد شده است.
 
پورتال اخبار