دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ترجمه کتاب "ارائە صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی" توسط دکتر دکتر محمدامید اخگر و جمیل ابراهیمی
یکشنبه، 24 آذر 1398
ترجمه کتاب
کتاب "ارائە صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی" توسط دکتر دکتر محمدامید اخگر و جمیل ابراهیمی ترجمه شد.
کتاب ارائە صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی، توسط دکتر محمدامید اخگر استادیار گروە حسابداری دانشکدە علوم انسانی و اجتماعی و جمیل ابراهیمی دانشجوی دکتری حسابداری و استاد مدعوی گروە حسابداری دانشکدە علوم انسانی و اجتماعی ترجمە گردید و توسط انتشارات ترمە بە چاپ رسید.
محتوای این کتاب گامی مهم در جهت آموزش و نحوە بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است.
این کتاب مخاطبین بسیار متنوعی دارد. حسابداران و مدیران مالی شرکت های فعال در بازار سرمایە، حسابرسان، مدرسان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و همچنین اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی میتوانند برای اهداف خاص خود از این کتاب استفادە کنند.
 
پورتال اخبار