دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برنامه سخنرانی‌های هفته پژوهش و فناوری سال 1398 (دانشکده علوم‌پایه)
دوشنبه، 11 آذر 1398
برنامه سخنرانی‌های هفته پژوهش و فناوری سال 1398 (دانشکده علوم‌پایه)
برنامه سخنرانی‌های هفته پژوهش و فناوری سال 1398 (دانشکده علوم‌پایه) اعلام گردید.
(تمامی سخنرانی‌ها در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار می‌شوند)

سخنران

عنوان سخنرانی

تاریخ

ساعت

گروه آمار

دکتر شاهو زارعی

برآورد ناحیه کوچک استوار با توزیع α-پایدار

11 آذر

10:30-10

دکتر سیروس فتحی منش

آزمون نمایی بودن یک توزیع در مقابل وجود روند در زمان باقی مانده تا خرابی با وجود زمان ثابت تعویض

11 آذر

11-10:30

-------

پذیرایی

11 آذر

11:30-11

دکتر کورش دادخواه

آزمون استوار تحلیل واریانس بر اساس توزیع جایگشتی تابعی از میانه

11 آذر

12-11:30

گروه علوم زمین

آقای عدنان حسینی

VST و کاربرد آن در زمین شناسی مهندسی

13 آذر

12:20-12

آقای ارسلان صادقی

کاربرد شکافت هیدرولیکی در اثرارزیابی برداشت مخازن

13 آذر

12:40-12:20

آقای میلاد مرادی

بررسی محیط رسوبی و چینه شناسی سکانسی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران

13 آذر

13-12:40

-------

پذیرایی

13 آذر

13:20-13

آقای عماد فاروقی

کاربرد تکنیک های ژئوفیزیکی در اکتشاف حفرات کارستی

13 آذر

13:40-13:20

خانم پریوش محمدی یکجفتی

افیولیت های صحنه - هرسین

13 آذر

14-13:40

دکتر فرهاد احمد نژاد

اکتشاف کانی­های نادر خاکی در بوکیست­های زاگرس

13 آذر

14:30-14

دکتر گلاله اصغری

اکتشاف به روش ژئوبوتانی

13 آذر

15-14:30

گروه ریاضی

دکتر ارسلان رحمانی

ارائه یک مدل ریاضی برای مکان یابی رقابتی در زنجیره تامین سبز

18 آذر

9:30-9

دکتر علی سلیمان جهان

n-absorbing ideals in commutative rings

18 آذر

10-9:30

دکتر اقبال قادری

Some results on Lau algebras

18 آذر

10:30-10

دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه

Equivalence Relations on an object in a category

18 آذر

11-10:30

-------

پذیرایی

18 آذر

11:30-11

دکتر هوگر قهرمانی

On zero product determined algebras and Banach algebras with property B

18 آذر

12-11:30

دکتر امیر مافی

Integral closure of some special monomial ideals

18 آذر

12:30-12

گروه زیست

دکتر محمد علی زارعی

غربالگری عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی استان کردستان از نظر توان مهار کنندگی یا فعال کنندگی آنزیم فیتاز گندم

19 آذر

10:30-10

دکتر شهلا حسینی

 کروموزوم ها در گیاهان B نقش

19 آذر

11-10:30

دکتر شمس الدین احمدی

مکانیسم ملکولی اثرات RNA های غیر کد کننده در القای بیماری آلزایمر

19 آذر

11:30-11

-------

پذیرایی

19 آذر

12-11:30

دکتر مسعود حیدری زاده

تکامل و هویت فراجنسیتی

26 آذر

10:30-10

دکتر لقمان ملکی

بررسی تنوع مهره داران استان کردستان

26 آذر

11-10:30

دکتر مراحم آشنگرف

Sonobioleaching for biomining applications

26 آذر

11:30-11

 

پذیرایی

26 آذر

12-11:30

گروه فیزیک

دکتر خالد سعیدی

کرمچاله های قابل عبور

25 آذر

9:30-9

دکتر حیدر شیخ احمدی

بررسی ترمودینامیک سیستم­های باز و نقش تولید گاز فوتونی در توجیه تورم گرم

25 آذر

10-9:30

-------

پذیرایی

25 آذر

10:30-10

دکتر ابوالحسن محمدی

قیدهای آنتروپی رینی و سالیس در انرژی تاریک هولوگرافیک

25 آذر

10:45-10:15

دکتر طیب گل عنبری

کیهان شناسی تورمی

25 آذر

11:15-10:45

دکتر فواد قاسمی

Controlled plasma- thinning of bulk Mos2 for photodetector fabrication

27 آذر

10:30-10

دکتر فردین خیر اندیش

Many-body work distributions

27 آذر

11-10:30

------

پذیرایی

27 آذر

11:30-11

دکتر مسعود قطبی

مواد دو بعدی در اپتیک غیر خطی

27 آذر

11:45-11:15

دکتر کیومرث کرمی

تورم کیهانی ورای مدل استاندارد

27 آذر

12:15-11:45

 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار