دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
آگهی تجدید مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 20 فروردین 1398
آگهی تجدید مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز دانشگاه کردستان
نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه تامین نیروهای مورد نیاز نگهداری دانشگاه کردستان تجدید شد.
نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه تامین نیروهای مورد نیاز نگهداری دانشگاه کردستان تجدید شد. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  قسمت مناقصه و مناقصه شماره 2097060022000006 مراجعه نمایند.
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد میلیون ریال که به یکی از صور 1. ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه کردستان و دارای تاریخ اعتبار سه ماهه 2. واریز به حساب شماره 1108045619 نزد بانک تجارت به نام دانشگاه کردستان.
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: کلیه مراحل مناقصه در بستر سامانه ستاد صورت می پذیرد.
مهلت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه: کلیه مناقصه گران  تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/01/24 مهلت دارند تا نسبت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و از تاریخ 98/01/25 لغایت ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 مهلت دارند تا در مناقصه شرکت نمایند.
 نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها- تلفن33624023-087                      
 
منبع: دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار