دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
آگهی تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
سه‌شنبه، 20 فروردین 1398
آگهی تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کردستان تجدید شد.
نظر به اینکه در مرحله اول حد نصاب لازم جهت بازگشایی پیشنهادات حاصل نشد لذا مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه کردستان تجدید شد. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  قسمت مناقصه و مناقصه شماره 2098060022000001 مراجعه نمایند.
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و سی میلیون تومان که به یکی از صور 1. ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه کردستان و دارای تاریخ اعتبار سه ماهه 2. واریز به حساب شماره 1108045619 نزد بانک تجارت به نام دانشگاه کردستان.
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: کلیه مراحل مناقصه در بستر سامانه ستاد صورت می پذیرد.
مهلت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه:کلیه مناقصه گران  تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/01/24 مهلت دارند تا نسبت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و از تاریخ 98/01/25 لغایت ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 مهلت دارند تا در مناقصه شرکت نمایند.
 نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها- تلفن 33624023-087
 
منبع: دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار